ระดับสมาชิก

สมาชิกตลอดชีพ

ผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และได้พ้นจากการเป็นนักศึกษา

สมาชิกรายปี

เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือเคยได้รับการศึกษาอบรมจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สมาชิกกิจกรรมทางวิชาการ

บุคคลผู้สนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคม