ประวัติความเป็นมา สมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งแต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยแบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารธุรกิจให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก บัณฑิตบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สำเร็จการศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้สร้างชื่อเสียง สร้างคุณงามความดี สนองคุณประเทศชาติจำนวนไม่น้อย  สิ่งสำเร็จที่เกิดขึ้นสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนรวมถึงชาวบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนที่ได้รับรู้ เมื่อโลกรู้ ชาติรู้ สังคมรู้ แต่ชาวบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลับไม่สามารถแสดงตัวร่วมกันยินดี หรือรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะจึงเป็นจุดร่วมที่นักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความคิดที่จะก่อให้เกิดศูนย์กลางขึ้น ในปี 2548 จึงมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการชุดแรกที่ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้นดังนี้

คุณพี่ไพฑูรย์ ทวีผล อดีตนายกสมาคมฯคนแรก  (รุ่นที่ 1)

คุณพี่ อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ อดีตนายกสมาคมฯคนที่สอง  (รุ่นที่ 1)

คุณพี่ รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล อดีตคณบดีคณะบริหารฯ  (รุ่นที่ 1)

คุณพี่ รองศาสตราจารย์เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์ รองอธิการบดี (รุ่นที่ 1)

คุณพี่ รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล อดีตคณบดีคณะบริหารฯ  (รุ่นที่ 1)

018D234D-BE05-4C41-9291-4B846E7A3F34
FE11653A-0CF7-4A06-9AE3-DE07FF5ACC5B

คณะผู้ก่อตั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมสำเร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 เพื่อเป็นศูนย์รวมชาวบริหารรามคำแหง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ตั้งแต่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และวิจัยแบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้สร้างทรัพยากรมนุษย์ทางการบริหารธุรกิจให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก บัณฑิตบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สำเร็จการศึกษารุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้สร้างชื่อเสียง สร้างคุณงามความดี สนองคุณประเทศชาติจำนวนไม่น้อย  สิ่งสำเร็จที่เกิดขึ้นสร้างความภูมิใจให้กับทุกคนรวมถึงชาวบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกคนที่ได้รับรู้ เมื่อโลกรู้ ชาติรู้ สังคมรู้ แต่ชาวบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกลับไม่สามารถแสดงตัวร่วมกันยินดี หรือรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณะจึงเป็นจุดร่วมที่นักศึกษาเก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความคิดที่จะก่อให้เกิดศูนย์กลางขึ้น ในปี 2548 จึงมีการจัดตั้งสมาคมนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการชุดแรกที่ได้ก่อตั้งสมาคมขึ้นดังนี้

การดำเนินการของสมาคมฯที่ผ่านมาตามกรอบของวัตถุประสงค์จนถึงปัจจุบันมีนายกสมาคมฯ 4 ท่านคือ

  1. คุณไพทูรย์ ทวีผล
  2. อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
  3. คุณจิตรมณี สุวรรณพลู อดีตรองอธิบดี กรมสรรพากร
  4. ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร นายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน

พวกเราน้องพี่น้ำเงินทอง ชาวศรีสัชนาลัยรวมใจสามัคคี ร่วมใจเป็นหนึ่งในการพัฒนา ให้บริหารธุรกิจรามคำแหงแสดงความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับของทุกคน ให้ทุกคนตระหนักว่าพวกเราคือ คนดีศรีสัชนาลัย บริหารรามคำแหงเกรียงไกรไม่แพ้ผู้ใดในโลกา