นายกสมาคม

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

อุปนายก คนที่ 1

นายคเณศ รังสิพราหมณกุล

เลขาธิการ

นายพงษ์ธร ดวงปัญญา

อุปนายก คนที่ 2

นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล

นายทะเบียน

นายสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์

อุปนายก คนที่ 3

นายวิชัย เตียเจริญ

เหรัญญิก

นางชุติมา ศิริผดุงธรรม

กรรมการ

คณะกรรมการ ดำเนินการ ปี 2563

กรรมการ

นายธวัช เลาวกุล

กรรมการ

นายเทวัญ วิจิตรปรีดา

กรรมการ

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

กรรมการ

นางยุพา วิเศษพานิช

กรรมการ

นางนิภา มากประดิษฐ์

กรรมการ

นางสาวดวงธิดา พิลาล้ำ

กรรมการ

นายวรวงศ์ ระฆังทอง

กรรมการ

นางสมใจ เตชินท์ธนนันต์

กรรมการ

นายวินัย ปณิธานรักษ์ชัย

กรรมการ

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

กรรมการ

นางวิลาสินี คงเพ็ง