image1 image2 image3
ที่ปรึกษาสมาคม

นายไพฑูรย์  ทวีผล (อดีตนายกสมาคม ปี 2548-2552)

 ที่ปรึกษาสมาคม

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ (อดีตนายกสมาคม ปี 2552-2555)

นายกสมาคม นางจิตรมณี สุวรรณพูล

อุปนายกคนที่ 1 นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

อุปนายกคนที่ 2

รศ. เพชรน้อย เวทย์ประสิทธิ์

อุปนายกคนที่ 3

นายกฤติเดช จิรเสวีนุประพันธ์

เลขาธิการ

นางสาววิไล วัชรชัยสิริกุล

สาราณียกร

นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข

เหรัญญิก

นายวิชัย เตียเจริญ

นายทะเบียน

นายวิทยา อรุณศิริเพ็ชร

ปฏิคม

นายสมชาย วงศ์ชัยสุวัฒน์

กรรมการ

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก

 

กรรมการ

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

กรรมการ

นายไพฑูรย์ ตั้งมนัสสุขุม

กรรมการ

นางสาวสุชัญญา เหมยากรณ์

กรรมการ

นางสาวศิริพร จึงสง่า

กรรมการ

นายสุวิทย์ เต็มสุขยิ่ง

กรรมการ

นายพงศ์ธร ดวงปัญญา

กรรมการ

นายเทวัญ วิจิตรปรีดา

กรรมการ

นายอภิชัย อังค์สุวรรณ

กรรมการ

นายศิริลักษณ์ ชินโคตรพงศ์

กรรมการ

นายธวัช เลาวกุล

กรรมการ

นายวิทูร พงษ์พิทักษ์

กรรมการ

นางสาวเรืองระวี อิสรีย์ณรัณ

   
  ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม 2555
  ( นางจิตรมณี สุวรรณพูล )
  ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม 2555